Image

V souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019  [PDF, 1,66 MB] o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „směrnice“), byl Dopravním podnikem města Děčína, a.s. (dále jen „DPMD“) zřízen vnitřní oznamovací systém, v jehož rámci byla pověřena osoba k přijímání a prošetřování oznámení o protiprávním jednání (dále jen „příslušná osoba“).

Vnitřní oznamovací systém slouží k přijímání oznámení, nakládání s ním, ochraně totožnosti oznamovatele a dalších osob, ochraně informací uvedených v oznámení a komunikaci s oznamovatelem. 

Oznámení na protiprávní jednání

Oznamovatelem může být fyzická osoba, která je v pracovním poměru vůči DPMD, a dále osoba samostatně výdělečně činná, dobrovolník, stážista, uchazeč o zaměstnání a další osoby, které se pohybují v pracovním prostředí DPMD.

Oznamovatel může podat oznámení, pokud se dozvěděl o protiprávním jednání, které porušuje právní předpis spadající do jedné z oblastí vymezených směrnicí  [PDF, 1,66 MB]. Kompletní seznam právních předpisů spadajících do věcné působnosti směrnice je zveřejněn na webu Ministerstva spravedlnosti.

Informacemi, které nelze oznamovat, jsou informace bezprostředně ohrožující podstatný bezpečnostní zájem České republiky, utajované informace, skutečnosti podléhající ochraně podle zákona upravujícího krizové řízení.

Oznamovatel je oprávněn oznámit určité typy „citlivých informací“, aniž by tím porušil svou právní povinnost. To se týká informací, na něž se vztahuje smluvní povinnost mlčenlivosti, povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu a povinnost zachovávat mlčenlivost podle jiných právních předpisů upravujících práci nebo jinou obdobnou činnost.

DPMD deklaruje oznamovatelům naprostou ochranu osobních údajů a informací v oznámení uvedených. Dále zaručuje naprostou ochranu před odvetnými opatřeními ze strany DPMD.

Podání vědomě nepravdivého oznámení podléhá sankci dle příslušných právních předpisů.


Jak porušení oznámit? V aplikaci „Nenech to být“

Anonymizované oznámení doporučujeme podávat prostřednictvím aplikace „Nenech to být“. Do které lze vstoupit:

  1. Prostřednictvím tohoto odkazu
  2. Naskenováním níže umístěného QR kódu:
  3. Prostřednictvím webové stránky nntb.cz v sekci „Chci něco oznámit“ – „Moje organizace“, kde zadáte kód: cgC9RhMx9E
Image
Oznámení těmito způsoby přijímá a dále je zkoumá a nakládá s nimi příslušná osoba: Ing. Bohumil Bárta, ředitel společnosti, Dopravní podnik města Děčína a.s., tel.: +420 412 709 540.